ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รุ่น ประเภทครุภัณฑ์ สถานที่ติดตั้ง ผู้ใช้ จำนวน
XXX Notebook งานโสตทัศนศึกษา ธนกิต 12
Lemel PC กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย 3
SVOA PC กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย 1
Dell Optiplex 980 PC กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย 1
Lemel PC หลักสูตรการแพทย์แผนไทย อ.กมลวรรณ 2
Lemel PC กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อ.ธัญสุดา 1
Lemel PC กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อ.เสาวนีย์ 1
Lemel PC กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อ.ชลธิชา 1
Lemel PC กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อ.ธนปนันท์ 1
Lemel PC กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม นํ้าฝน 1
Lemel PC กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม อ.กมลรัตน์ 1
XXX PC หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน อ.สุมลฑา 1
Lemel PC หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม อ.พัจยาภรณ์ 1
SVOA PC หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.พชรวรรณ 1
Lemel PC หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.จันทิมา 1
Lemel PC หลักสูตรทันตสาธารณสุข หน.หลักสูตร 2
ASUS Notebook กลุ่มยุทธศาสตร์ ไพทูรย์ 1
XXX PC กลุ่มยุทธศาสตร์ ไพทูรย์ 1
Lemel PC กลุ่มยุทธศาสตร์ อ.ภานุพงศ์ 1
XXX PC กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 5
Lemel PC กลุ่มอำนวยการ ธีราภรณ์ 1
Lemel PC กลุ่มอำนวยการ วรวุฒิ 1
Lemel PC กลุ่มอำนวยการ จันทร์เพ็ญ 1
XXX PC กลุ่มยุทธศาสตร์ อ.นงนารถ 1
SVOA PC กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ อ.จินตนา 1
Acer PC กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ อ.จินตนา 1
Lemel PC กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย 8
HP LaserJet P1006 Printer กลุ่มงานทะเบียนและประมินผลการศึกษา นิตยา ปานชนะ 1
HP LaserJet 1320n Printer กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ อ.จิตติมา กาลเนาวกุล 1
HP LaserJet Pro P1102 Printer กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ พรเพ็ญ เซ้าซี้ 1
HP Office jet 8000 Printer กลุ่มวิชาการ อ.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ 1
HP Office jet 800A Printer หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.จันทิมา ลิ่มหัน 1
HP Office jet J4660 Printer กลุ่มอำนวยการ มลจิรา อ่อนมิ่ง 1
Canon PIXMA MP245 Printer กลุ่มยุทธศาสตร์ ไพฑูรย์ อัมรัตน์ 1
Canon PIXMA MP145 Printer กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ พรเพ็ญ เซ้าซี้ 1
Epson LQ 590 Printer กลุ่มอำนวยการ ไพฑูรย์ บัวสด 2
Fuji Xerox DocuPrint CM205f Printer กลุ่มอำนวยการ มลจิรา อ่อนมิ่ง 1
Brother HL-3040CN Printer กลุ่มอำนวยการ อ.ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ 1
Canon PIXMA MX727 Printer กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ พรเพ็ญ เซ้าซี้ 1
HP OfficeJet 7500A Printer กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ อ.จิตติมา กาลเนาวกุล 1
Fuji Xerox DocuPrint P255d Printer กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย หนูชู 1
Fuji Xerox DocuPrint P255d Printer หลักสูตรการแพทย์แผนไทย อ.กมลวรรณ สุกแดง 1
Fuji Xerox DocuPrint P255d Printer หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.ณัฐกฤตา ะีรพิชยกุล 1
Fuji Xerox DocuPrint P255d Printer กลุ่มวิชาการ สุภาภรณ์ ยิ้มย่อง 1
Fuji Xerox DocuPrint P255d Printer กลุ่มยุทธศาสตร์ ไพฑูรย์ อัมรัตน์ 1
HP LaserJet P1566 Printer งานห้องสมุด สิรภัทร ชัยศิริ 1
HP LaserJet P1566 Printer กลุ่มงานทะเบียนและประมินผลการศึกษา อ.อาจินต์ สงทับ 1
HP LaserJet P1566 Printer หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน อ.สุมนฑา ตันตรัตนพงศ์ 1
HP LaserJet P1566 Printer หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.จันทิมา ลิ่มหัน 1
HP LaserJet P1566 Printer กลุ่มอำนวยการ สมชาย ลู่ตระกูล 1
HP LaserJet P1566 Printer กลุ่มอำนวยการ เดือนแรม ด้วงดำ 1
HP LaserJet P2055dn Printer หลักสูตรทันตสาธารณสุข 1
Dell Vostro 3450 Notebook งานโสตทัศนศึกษา ธนกิต เองชวน 1
Dell Vostro 3450 Notebook กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์ 1
Dell Vostro 3450 Notebook กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม อ.อาจินต์ สงทับ 1
Dell Vostro 3450 Notebook หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม อ.พัจยาภรณ์ ปริญญาพงศ์ 1
Dell Vostro 3450 Notebook หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.วัฒนา แป้นน้อย 1
Dell Vostro 3450 Notebook หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ปิยะพร ฝันนิมิตร 1
Dell Vostro 3450 Notebook กลุ่มอำนวยการ อ.จินตนา เซ่งสิ้ม 1
Dell Vostro 3450 Notebook กลุ่มงานประกันคุณภาพ กาญดา ทองหนัน 1
Dell Vostro 3450 Notebook กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย หนูชู 1
Cisco Router 1900 Series Router กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย หนูชู 1
Cisco ASA Firewall 5515 Firewall กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย หนูชู 1
Cisco L3 Switch Catalyst 3560 series L3 Switch กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย หนูชู 1
Cisco L2 Switch SG-300 L2 Switch กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย หนูชู 11
IBM X3550 M4 Rack Server กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย หนูชู 2
IBM X3250 M5 Rack Server กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย หนูชู 3
Dell PowerEdge R710 Rack Server กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย หนูชู 2
Dell PowerEdge 2900 Tower Server กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย หนูชู 1
IBM xSeries 236 Tower Server กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย หนูชู 1
Dell Optiplex 980 PC กลุ่มวิชาการ อ.กรรณิกา เรืองเดชชาวสวนศรีเจริญ 1
Dell Optiplex 980 PC งานห้องสมุด เสาวณีย์ พลรักษ์ 1
Dell Optiplex 980 PC งานห้องสมุด อ.จิตติมา กาลเนาวกุล 10
Dell Optiplex 980 PC งานห้องสมุด สิรภัทร ชัยศิริ 1
Dell Optiplex 980 PC งานโสตทัศนศึกษา ธนกิต เองชวน 1
Dell Optiplex 980 PC กลุ่มงานทะเบียนและประมินผลการศึกษา กรรณ์ปภัทร ทองฤทธิ์ 1
Dell Optiplex 980 PC กลุ่มงานทะเบียนและประมินผลการศึกษา นิตยา ปานชนะ 1
Dell Optiplex 980 PC กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม อ.บุบผา รักษานาม 1
Dell Optiplex 980 PC หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน อ.สุมนฑา ตันตรัตนพงศ์ 1
Dell Optiplex 980 PC หลักสูตรทันตสาธารณสุข เครื่องกลาง 1
Dell Optiplex 980 PC หลักสูตรทันตสาธารณสุข สุภาภรณ์ ยิ้มย่อง 1
Dell Optiplex 980 PC หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม อ.นวพร แก้วชูเสน 1
Dell Optiplex 980 PC หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม อ.พัจยาภรณ์ ปริญญาพงศ์ 1
Dell Optiplex 980 PC หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.สิริมา วังพยอม 1
Dell Optiplex 980 PC หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.จันทิมา ลิ่มหัน 1
Dell Optiplex 980 PC กลุ่มงานประกันคุณภาพ อ.กีรติ พลเพชร 1
Lenovo Notebook กลุ่มยุทธศาสตร์ อ.นงนารถ สุขลิ้ม 1
Lenovo Notebook กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อ.วิชาญ สายวารี 1
Lenovo Notebook กลุ่มวิชาการ อ.พยงค์ เทพอักษร 1
Lenovo Notebook กลุ่มอำนวยการ อ.สุนทร ปราบเขต 1
Lenovo Notebook กลุ่มอำนวยการ อ.ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ 1
Lenovo B4400 Notebook กลุ่มงานทะเบียนและประมินผลการศึกษา อ.วรุต ชลิทธิกุล 1
Lenovo B4400 Notebook หลักสูตรทันตสาธารณสุข หัวหน้าหลักสูตร 2
Lenovo B4400 Notebook กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ พรเพ็ญ เซ้าซี้ 1
Lenovo B4400 Notebook กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ อ.จิตติมา กาลเนาวกุล 1
Lenovo B4400 Notebook หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ธนกิต เองชวน 2
Lenovo B4400 Notebook หลักสูตรทันตสาธารณสุข ธนกิต เองชวน 2
Lenovo B4400 Notebook หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม ธนกิต เองชวน 2
Lenovo B4400 Notebook หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ธนกิต เองชวน 2
Lenovo ThinkCentre PC กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ อ.จิตติมา กาลเนาวกุล 43
Page SUM 0