แบบทดสอบออนไลน์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การตั้งค่าให้ HDESK ส่ง Email ด้วย snmp.google.com

Having problems getting Gmail to work with HESK? Try these settings.

» Email sending

To send emails using Gmail server enter these details:

SMTP Host: smtp.gmail.com
SMTP Port: 587
SSL Protocol: OFF
TLS Protocol: ON
SMTP Username: (your Gmail username)
SMTP Password: (your Gmail password)

Also make sure your "From email address" in HESK settings is set to your Gmail email address!

No ifconfig in CentOS 7 Minimal Install

You can use the "yum provides" command to figure out what packages provide certain commands or files you're used to using.

yum provides ifconfig

The utility has been deprecated, but if you want to use it, just install net-tools.

yum -y install net-tools

 

Alternatively, you can get and manipulate your IP address using the ip command:

ip addr

ip link

ip -s link

How to install dig, host, and nslookup – bind-utils on CentOS

you have to install the bind-utils package.

Just run the command:

yum install bind-utils

วิธีการแก้ไข ปัญหา Allowed memory size of ... bytes exhausted (tried to allocate 11 bytes)

ข้อความ Error เกิดจาก PHP มีการใช้งาน Memory ( Ram ) เกินกว่าที่ PHP Limit ไว้
Fatal error: Allowed memory size of .... bytes exhausted (tried to allocate 11 bytes)

เช่น
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 11 bytes)

หมายถึง
PHP ขนาดหน่วยความจำแรม (memory) ไม่เพียงพอสำหรับการประมวลผล เพื่อการเปิดอ่าน หรือ เขียนไฟล์ขนาดใหญ่ หรือ การประมวลข้อมูลประเภท DATA

เช่น ขนาด134217728 byte = 128 MB โดยประมาณ

วิธีการตรวจสอบและแก้ไข
 

How to Upgrade PHP version 5.4 to 5.5 on CentOS/RHEL 5/6/7

# php -v

 

For CentOS/RHEL 7:
# rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/epel-release.rpm
# rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

For CentOS/RHEL 6:
# rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el6/latest.rpm

For CentOS/RHEL 5:
# rpm -Uvh http://mirror.webtatic.com/yum/el5/latest.rpm

 

# yum remove php-common

การ Activate .NET 3.5 สำหรับ Windows 8.1

การ Activate .NET 3.5 สำหรับ Windows 8.1

1. ทำการใส่แผ่น Windows

2. ทำการเปิด Command Prompt (Run as Admin) 

3. ทำการพิมพ์ Command

dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /all /Source:d:\sources\sxs /LimitAccess

Note : ทำการเปลี่ยน Drive ให้ตรงตามกับ DVD-ROM ของเรา

4. เรียบร้อย รอให้ครบ 100 % เสร็จสิ้นการติดตั้ง .Net 3.5 สำหรับ Windows 8.1

โดยเราสามารถนำไปใช้กับใน Windows Server 2012 ก็ได้เหมือนกันครับ

ขอความร่วมมือบุคคลากรที่เข้าอบรมตอบแบบประเมินผล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน (Google Apps for Education)

Pages

Subscribe to กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาบริการ RSS