ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รุ่น ประเภทครุภัณฑ์ สถานที่ติดตั้ง ผู้ใช้ จำนวน
Lemel PC กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย 3
SVOA PC กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย 1
Dell Optiplex 980 PC กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย 1
Lemel PC หลักสูตรการแพทย์แผนไทย อ.กมลวรรณ 2
Lemel PC กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อ.ธัญสุดา 1
Lemel PC กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อ.เสาวนีย์ 1
Lemel PC กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อ.ชลธิชา 1
Lemel PC กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อ.ธนปนันท์ 1
Lemel PC กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม นํ้าฝน 1
Lemel PC กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม อ.กมลรัตน์ 1
XXX PC หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน อ.สุมลฑา 1
Lemel PC หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม อ.พัจยาภรณ์ 1
SVOA PC หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.พชรวรรณ 1
Lemel PC หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.จันทิมา 1
Lemel PC หลักสูตรทันตสาธารณสุข หน.หลักสูตร 2
XXX PC กลุ่มยุทธศาสตร์ ไพทูรย์ 1
Lemel PC กลุ่มยุทธศาสตร์ อ.ภานุพงศ์ 1
XXX PC กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 5
Lemel PC กลุ่มอำนวยการ ธีราภรณ์ 1
Lemel PC กลุ่มอำนวยการ วรวุฒิ 1
Lemel PC กลุ่มอำนวยการ จันทร์เพ็ญ 1
XXX PC กลุ่มยุทธศาสตร์ อ.นงนารถ 1
SVOA PC กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ อ.จินตนา 1
Acer PC กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ อ.จินตนา 1
Lemel PC กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย 8
Dell Optiplex 980 PC กลุ่มวิชาการ อ.กรรณิกา เรืองเดชชาวสวนศรีเจริญ 1
Dell Optiplex 980 PC งานห้องสมุด เสาวณีย์ พลรักษ์ 1
Dell Optiplex 980 PC งานห้องสมุด อ.จิตติมา กาลเนาวกุล 10
Dell Optiplex 980 PC งานห้องสมุด สิรภัทร ชัยศิริ 1
Dell Optiplex 980 PC งานโสตทัศนศึกษา ธนกิต เองชวน 1
Dell Optiplex 980 PC กลุ่มงานทะเบียนและประมินผลการศึกษา กรรณ์ปภัทร ทองฤทธิ์ 1
Dell Optiplex 980 PC กลุ่มงานทะเบียนและประมินผลการศึกษา นิตยา ปานชนะ 1
Dell Optiplex 980 PC กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม อ.บุบผา รักษานาม 1
Dell Optiplex 980 PC หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน อ.สุมนฑา ตันตรัตนพงศ์ 1
Dell Optiplex 980 PC หลักสูตรทันตสาธารณสุข เครื่องกลาง 1
Dell Optiplex 980 PC หลักสูตรทันตสาธารณสุข สุภาภรณ์ ยิ้มย่อง 1
Dell Optiplex 980 PC หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม อ.นวพร แก้วชูเสน 1
Dell Optiplex 980 PC หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม อ.พัจยาภรณ์ ปริญญาพงศ์ 1
Dell Optiplex 980 PC หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.สิริมา วังพยอม 1
Dell Optiplex 980 PC หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.จันทิมา ลิ่มหัน 1
Dell Optiplex 980 PC กลุ่มงานประกันคุณภาพ อ.กีรติ พลเพชร 1
Lenovo ThinkCentre PC กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ อ.จิตติมา กาลเนาวกุล 43
Page SUM 0