ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รุ่น ประเภทครุภัณฑ์ สถานที่ติดตั้ง ผู้ใช้ จำนวน
XXX Notebook งานโสตทัศนศึกษา ธนกิต 12
ASUS Notebook กลุ่มยุทธศาสตร์ ไพทูรย์ 1
Dell Vostro 3450 Notebook งานโสตทัศนศึกษา ธนกิต เองชวน 1
Dell Vostro 3450 Notebook กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ธนปนันท์ อัครวีรวัฒน์ 1
Dell Vostro 3450 Notebook กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม อ.อาจินต์ สงทับ 1
Dell Vostro 3450 Notebook หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม อ.พัจยาภรณ์ ปริญญาพงศ์ 1
Dell Vostro 3450 Notebook หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.วัฒนา แป้นน้อย 1
Dell Vostro 3450 Notebook หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ปิยะพร ฝันนิมิตร 1
Dell Vostro 3450 Notebook กลุ่มอำนวยการ อ.จินตนา เซ่งสิ้ม 1
Dell Vostro 3450 Notebook กลุ่มงานประกันคุณภาพ กาญดา ทองหนัน 1
Dell Vostro 3450 Notebook กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย หนูชู 1
Lenovo Notebook กลุ่มยุทธศาสตร์ อ.นงนารถ สุขลิ้ม 1
Lenovo Notebook กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อ.วิชาญ สายวารี 1
Lenovo Notebook กลุ่มวิชาการ อ.พยงค์ เทพอักษร 1
Lenovo Notebook กลุ่มอำนวยการ อ.สุนทร ปราบเขต 1
Lenovo Notebook กลุ่มอำนวยการ อ.ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ 1
Lenovo B4400 Notebook กลุ่มงานทะเบียนและประมินผลการศึกษา อ.วรุต ชลิทธิกุล 1
Lenovo B4400 Notebook หลักสูตรทันตสาธารณสุข หัวหน้าหลักสูตร 2
Lenovo B4400 Notebook กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ พรเพ็ญ เซ้าซี้ 1
Lenovo B4400 Notebook กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ อ.จิตติมา กาลเนาวกุล 1
Lenovo B4400 Notebook หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ธนกิต เองชวน 2
Lenovo B4400 Notebook หลักสูตรทันตสาธารณสุข ธนกิต เองชวน 2
Lenovo B4400 Notebook หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม ธนกิต เองชวน 2
Lenovo B4400 Notebook หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ธนกิต เองชวน 2
Page SUM 0