ประกาศเกี่ยวกับการใช้งานระบบเครือข่าย

วิธีแก้ปัญหาการแสดงผล font (ฟอนต์) TH sarabun PSK ไม่ชัด

Embedded Scribd iPaper - Requires Javascript and Flash Player
การกําหนดใหการแสดงผลชัดขึ้น เมื่อใชตัวอักษรแบบ TH SarabanPSK
การกําหนดใหการแสดงผลชัดขึ้น เมื่อใชตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK สําหรับผูใช XP Start ->Setting -> Control Panel
เลือก icon Display
เลือกแท็บ Appearance แลวคลิกที่ปุม Effect...
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1/7
การกําหนดใหการแสดงผลชัดขึ้น เมื่อใชตัวอักษรแบบ TH SarabanPSK
เอาเครื่องหมายถูกหนาหัวขอ use the following method to smooth edge of screen fonts ออก
หรือหากตองการความสวยงามในการแสดงผล อาจปรับไปใชระบบ Font Smoothing แบบ ClearType ก็ได
ตัวอยาง
กอนกําหนด
หลังกําหนด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2/7
การกําหนดใหการแสดงผลชัดขึ้น เมื่อใชตัวอักษรแบบ TH SarabanPSK
สําหรับผูใช windows7 Start -> Control Panel
เลืกก Display
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3/7
การกําหนดใหการแสดงผลชัดขึ้น เมื่อใชตัวอักษรแบบ TH SarabanPSK
เลือก Adjust Clear Type text
ดูวา Turn on Clear Type มีเครื่องหมายถูกหรือยัง จากนั้น ใหคลิก Next
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4/7
การกําหนดใหการแสดงผลชัดขึ้น เมื่อใชตัวอักษรแบบ TH SarabanPSK
Windows จะถามความแนใจวาตองการกําหนดคา Solution ใหม ใหตอบ Next
ตอไป ตั้งแต ขั้นตอน 1-4 ใหเลือก กรอบที่มองเห็นไดชัดที่สุด ตามตองการ (ขั้นตอนที่ 1)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5/7
การกําหนดใหการแสดงผลชัดขึ้น เมื่อใชตัวอักษรแบบ TH SarabanPSK
(ขั้นตอนที่ 2)
(ขั้นตอนที่ 3)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6/7
การกําหนดใหการแสดงผลชัดขึ้น เมื่อใชตัวอักษรแบบ TH SarabanPSK
(ขั้นตอนที่ 4)
เสร็จสิ้นการกําหนดคา ใหกด Finish
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7/7

User login

Who's online

There are currently 0 users and 0 guests online.

Who's new

  • webadmin