ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รุ่น ประเภทครุภัณฑ์ สถานที่ติดตั้ง ผู้ใช้ จำนวน
HP LaserJet P1006 Printer กลุ่มงานทะเบียนและประมินผลการศึกษา นิตยา ปานชนะ 1
HP LaserJet 1320n Printer กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ อ.จิตติมา กาลเนาวกุล 1
HP LaserJet Pro P1102 Printer กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ พรเพ็ญ เซ้าซี้ 1
HP Office jet 8000 Printer กลุ่มวิชาการ อ.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ 1
HP Office jet 800A Printer หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.จันทิมา ลิ่มหัน 1
HP Office jet J4660 Printer กลุ่มอำนวยการ มลจิรา อ่อนมิ่ง 1
Canon PIXMA MP245 Printer กลุ่มยุทธศาสตร์ ไพฑูรย์ อัมรัตน์ 1
Canon PIXMA MP145 Printer กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ พรเพ็ญ เซ้าซี้ 1
Epson LQ 590 Printer กลุ่มอำนวยการ ไพฑูรย์ บัวสด 2
Fuji Xerox DocuPrint CM205f Printer กลุ่มอำนวยการ มลจิรา อ่อนมิ่ง 1
Brother HL-3040CN Printer กลุ่มอำนวยการ อ.ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ 1
Canon PIXMA MX727 Printer กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ พรเพ็ญ เซ้าซี้ 1
HP OfficeJet 7500A Printer กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ อ.จิตติมา กาลเนาวกุล 1
Fuji Xerox DocuPrint P255d Printer กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ธวัชชัย หนูชู 1
Fuji Xerox DocuPrint P255d Printer หลักสูตรการแพทย์แผนไทย อ.กมลวรรณ สุกแดง 1
Fuji Xerox DocuPrint P255d Printer หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.ณัฐกฤตา ะีรพิชยกุล 1
Fuji Xerox DocuPrint P255d Printer กลุ่มวิชาการ สุภาภรณ์ ยิ้มย่อง 1
Fuji Xerox DocuPrint P255d Printer กลุ่มยุทธศาสตร์ ไพฑูรย์ อัมรัตน์ 1
HP LaserJet P1566 Printer งานห้องสมุด สิรภัทร ชัยศิริ 1
HP LaserJet P1566 Printer กลุ่มงานทะเบียนและประมินผลการศึกษา อ.อาจินต์ สงทับ 1
HP LaserJet P1566 Printer หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน อ.สุมนฑา ตันตรัตนพงศ์ 1
HP LaserJet P1566 Printer หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน อ.จันทิมา ลิ่มหัน 1
HP LaserJet P1566 Printer กลุ่มอำนวยการ สมชาย ลู่ตระกูล 1
HP LaserJet P1566 Printer กลุ่มอำนวยการ เดือนแรม ด้วงดำ 1
HP LaserJet P2055dn Printer หลักสูตรทันตสาธารณสุข 1
Page SUM 0