เรียนบุคลากรทุกท่าน เรื่องการใช้งานอีเมล์วิทยาลัย

เรียนบุคลากรทุกท่าน หลังจากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ เปิดบริการอีเมล์ให้บุคคลากรทุกท่านใช้เพื่อติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปแล้วนั้น ขณะนี้หลายกลุ่มงานได้มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ทางอีเมล์แล้ว แต่จากการตรวจสอบการเข้าใช้งานอีเมล์ ปรากฏว่าบุคคลากรส่วนมากยังไม่ดำเนินการเปิดใช้งาน จึงอยากขอความร่วมมือบุคคลากรทุกท่านให้ดำเนินการดังกล่าวด้วย เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการรับข้อมูลข่าวสาร