นักศึกษาหลักสูตรทันต ฯ ปีการศึกษา 2555 สามารถใช้ User ของตนเองได้ดังนี้