ขอความร่วมมือบุคคลากรที่เข้าอบรมตอบแบบประเมินผล โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน (Google Apps for Education)